YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA GEREKLİ EVRAKLAR

YAPI RUHSATI MÜRACAATINDA GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe
2. Tapu Fotokopisi ve son bir ayda Tapu Sicil kaydı
3. İmar Durum Çapı
4. Aplikasyon Krokisi
5. Arsa rayiç bedeli
6. Numarataj Belgesi
7. Yapı Sahibi Kimlik Fotokopisi (Şirket ise Ticaret Odası Belgesi,İmza Beyanı,Vergi Levhası)
8. Şantiye Şefi Sözleşmesi (Kimlik Fotokopisi, Mezuniyet Belgesi, Oda Kimlik fotokopisi)
9. Yapı Sahibi ve Müteahhit Arasındaki Noter Onaylı Sözleşme, Şirket Yetkilisi Kimlik
Fotokopisi
10. Yapı Müteahhidi Vergi Levhası, Ticaret odası kaydı
11. Takım Proje 3’er Nüsha (Mimari,Statik,Elektrik,Makine)
12. Proje müelliflerinin Oda sicil durum belgesi,TC Kimlik Numaraları
13. Yapı denetim firması izin belgesi (noter onaylı fotokopisi)
14. Yapı denetim şirketi yetkili imza beyanı
15. YDK hizmet sözleşmesi
16. YİBF
17. YDK taahhütnamesi
18. Proje Kontrol föyü
19. Yapı denetim hizmet bedelinin(%10) yatırıldığına dair dekont
20. Zemin Etüt Raporu(Jeoloji müh-Jeofizik müh.) ortak hazırlanan
21. Denetçilerin TC numaraları denetçi belgesi, ikametgah,imza beyanı fotokopisi
22. Belediye yapı ruhsatı harcının yatırıldığına dair dekont
23. Temel Aplikasyon (Harita müh.)TUS
24. Projelerin dijital ortamı(Mimari Proje)
25. Kat ilavesi yapılan binalar için performans analizi raporu
26. Yol kanal harcı (Büyükşehir Belediyesi)
27. Hafriyat harcı (Büyükşehir Belediyesi)

İŞ BİTİRME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe
2. İş karşılığı bedel içeren sözleşme veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter onaylı
3. Yapı Ruhsatı
4. Yapı Kullanma İzin Belgesi
5. İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı işyeri bildirgesi
6. Yapılan işlere yönelik faturalar (noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci
mali müşavir veya vergi dairesi onaylı)

YAPI KULLANMA (İSKAN) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

MARDİN İLİ

ARTUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

YAPI KULLANMA (İSKAN) RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başkanlığa hitaben dilekçe.
2. Yapı Ruhsatı Fotokopisi (İlgili Belediyesince onaylanmış olacak)
3. Tapu Aslı ve Fotokopisi (Tapu kendisine ait değilse Vekaletname)
4. Aplikasyon (Röperli) krokisi (Son 6 ay içinde alınmış Kadastro ve LİHKAB onaylı ve
parseldeki tüm kapalı alanlar ölçülmüş ve çekme mesafeleri gösterilmiş olacak.)
5. S.G.K. ilişki kesme belgesi
6. Vergi Dairesi ilişki kesme belgesi
7. Asansör Kontrol Formu
8. Enerji Kimlik Belgesi
9. MARSU’ dan Alt Yapı (Su ve Kanalizasyon) Uygunluk Belgesi
10. Fenni mesullerin ve Yapı Denetim Kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık
kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili standartlara uygun malzeme
kullanılmadığına belirten raporları ile yapıya ilişkin fotoğrafları
11. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığından hafriyat harcı
12. Binanın 4 cepheden çekilmiş fotoğraflar, sığınak, asansör, yangın merdiveni kaçış
yönü fotoğrafları