ARTUKLU BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, belediyemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, belediyemizle bağlı şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, belediyemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe ve yasal sürelere uygun olarak oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler, belediyemizin başka tüzel ve gerçek kişilere verdiği hizmetin kalitesi, güvenilirliği ve mevzuatlarda belediyemize yükletilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş-hizmet planı ile kurumsal iletişim faliyetlerinin, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ile Kişisel Verilerin Korunma Kanun’nun 5 ve 6 numaralı maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARIMIN AMACI

Belediyemiz tarafından toplanan kişisel veriler, yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda belediye tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, belediyemizin ve diğer ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, belediye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİNİN YASAL HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili belediyemize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinize; talebinizin belediyemize tebliği tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) günde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Yasal haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu olan Artuklu Belediyesi’nin Bilgi İşlem Müdürlüğü departmanına kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla 13 Mart Mah. Vali Ozan Cad. No:32 Artuklu/Mardin adresine gönderebilirsiniz.